กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานสำนักงานกิจการนักเรียน

งานรักษาความปลอดภัย

งานกิจการนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติ

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

งานระดับชั้น

งานคณะสี