กลุ่มบริหารบุคคล

 กลุ่มบริหารบุคคล

งานสำนักงานเลุ่มบุคคล

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งรักษาวินัยและการออก

งานพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

งานจัดระบบดูบบและจัดทำทะเบียนประวัติ