๑) ระเบียบการและใบสมัคร

Download >
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับหน่วยงาน I สำหรับโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัคร และกำหนดการแข่งขัน
Facebook
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
๒) ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ )
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เรียงตามวันที่ ที่ส่งใบสมัคร

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หลังส่งใบสมัครภายใน 3 วัน
หากผิดพลาด หรือไม่พบรายชื่อที่สมัคร ต้องการแก้ไข แจ้ง ทาง e-mail ที่ santirat@str.ac.th

 
HOME