๑) ระเบียบการและใบสมัคร

Download >
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับโรงเรียน I สำหรับหน่วยงาน
ระเบียบการรับสมัคร และกำหนดการแข่งขัน
ใบสมัครเข้าแข่งขัน
 
Facebook
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
๒) ส่งใบสมัคร 
ส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน (กรุณาเลือกส่งทางใดทางหนึ่ง)
ทาง E-Mail : santirat@str.ac.th
ทาง Fax 02-3544998
ทางจดหมาย มาที่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
*** ส่งเอกสารสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐***
๓) ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เรียงตามวันที่ ที่ส่งใบสมัคร
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หลังส่งใบสมัครภายใน 3 วัน หากผิดพลาด หรือไม่พบรายชื่อที่สมัคร ต้องการแก้ไข แจ้ง ทาง e-mail ที่ santirat@str.ac.th
HOME