คะแนนสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ (รอบเจียระไนเพชร)
ประกาศผลการสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔
๓) ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เรียงตามวันที่ ที่ส่งใบสมัคร

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หลังส่งใบสมัครภายใน 3 วัน
หากผิดพลาด หรือไม่พบรายชื่อที่สมัคร ต้องการแก้ไข แจ้ง ทาง e-mail ที่ santirat@str.ac.th

๔) ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ
รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ปรับปรุงล่าสุด 29/11/2560
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ
ห ากผิดพลาด หรือไม่พบรายชื่อ แจ้ง ทาง e-mail ที่ santirat@str.ac.th
๑) ระเบียบการและใบสมัคร

Download >
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับโรงเรียน I สำหรับหน่วยงาน
ระเบียบการรับสมัคร และกำหนดการแข่งขัน
หมดเขตรับสมัครแล้ว โปรดติดตามข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร และเลขที่นั่งสอบต่อไป
Facebook
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
HOME