โครงการค่ายวิชาการ “Check in ถื่นวานร” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายวิชาการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลพบุรี วันที่ 21-22 กันยายน 2560

“Check in ถิ่นวานร”