วันภาษาไทยแห่งชาติ

♦กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย♦