ตรวจสอบรายชื่อหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560