ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดกองลูกเสือเกียรติยศ พ.ศ.2519