แจ้งความสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ตราประจำคณะลูกเสือแห่งสยาม (ราชกิจจานุเบกษา)

ประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งสยาม

พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้ใช้หลักสูตรลูกเสือเสนาและสมุทรเสนา (ราชกิจจานุเบกษา)

กระทรวงคมนาคม

เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษรียากรที่ระลึกลูกเสือไทยฉลอง 50 ปี (ราชกิจจานุเบกษา)

เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองครบรอบ 60 ปีคณะลูกเสือแห่งชาติ (ราชกิจจานุเบกษา)

เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2520 (ราชกิจจานุเบกษา)

เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 75 ปี ของขบวนการลูกเสือแห่งโลก (ราชกิจจานุเบกษา)

เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 75 ปี ของกิจการลูกเสือไทย (ราชกิจจานุเบกษา)

กระทรวงการคลัง

เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการลูกเสือโลก ปี พ.ศ.2525 (ราชกิจจานุเบกษา)

ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (ราชกิจจานุเบกษา)

เรื่อง การออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ.2546 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา)

เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 (ราชกิจจานุเบกษา)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง สร้างและจำหน่ายไปรษณียากรที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ.2546 (ราชกิจจานุเบกษา)