กฎกระทรวงศึกษาธิการ

(พ.ศ.2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ (ราชกิจจานุเบกษา)

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2495) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ (ราชกิจจานุเบกษา)

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 (การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ) (ราชกิจจานุเบกษา)

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 (ห้ามจำหน่ายฯ) (ราชกิจจานุเบกษา)

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 (ราชกิจจานุเบกษา)

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 (ราชกิจจานุเบกษา)

ว่าด้วย