หลักสูตรเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เครื่องหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1. นักผจญภัย

2. นักดาราศาสตร์

3. นักอุตุนิยมวิทยา

4. ผู้จัดการค่ายพักแรม

5. ผู้พิทักษ์ป่า

6. นักเดินทางไกล

7. หัวหน้าคนครัว

8. นักบุกเบิก

9. นักสะกดรอย

10. นักธรรมชาติวิทยา

11. การสื่อสารด้วยยานพาหนะ

12. นักดับเพลิง

13. นักสัญญาณ

14. นักสารพัดช่าง

15. นักโบราณคดี

16. นักสะสม

17. นักดนตรี

18. นักถ่ายภาพ

19. นักกีฬา

20. นักกรีฑา

21. นักพิมพ์ดีด

22. นักแสดงการบันเทิง

23. นักยิงปืน

24. ล่าม

25. หน้าที่พลเมือง

26. มัคคุเทศก์

27. บรรณารักษ์

28. เลขานุการ

29. พลาธิการ

30. ผู้ช่วยการจราจร

31. ช่างเขียน

32. ช่างไฟฟ้า

33. ช่างวิทยุ

34. ช่างแผนที่

35. ช่างเครื่องยนต์

36. อิเล็กทรอนิกส์

37. การหามิตร

38. การฝีมือ

39. การช่วยผู้ประสบภัย

40. การสาธารณสุข

41. การพยาบาล

42. การพูดในที่สาธารณะ

43. การอนุรักษ์ธรรมชาติ

44. การประชาสัมพันธ์

45. การสังคมสงเคราะห์

46. การพัฒนาชุมชน

47. ชาวประมง

48. ต้นเด่น

49. ผู้นำร่อง

50. นักแล่นเรือใบ

51. นักว่ายน้ำ

52. นักพายเรือ

53. นักกระเชียงเรือ

54. กลาสีเรือ

55. การควบคุมการจราจรทางน้ำ

56. การป้องกันความเสียหายและดับเพลิงไหม้บนเรือ

57. การเรือ

58. การดำรงชีพในทะเล

59. เครื่องหมายชาวเรือ

60. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร

61. นักเครื่องบินเล็ก

62. ช่างอากาศ

63. ยามอากาศ

64. การควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น

65. การควบคุมการจราจรทางอากาศ

66. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงอากาศยาน

67. การฝึกเป็นผู้นำ

68. นักปฏิบัติการทางจิตวิทยา (ปจว.)

69. วิชาการขนส่งทางอากาศ

70. แผนที่ทหารและเข็มทิศ

71. เสนารักษ์

72. การดำรงชีพในถิ่นทุรกันดาร

73. นักไต่หน้าผา

74. เครื่องหมายการบิน

75. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าอากาศ

76. เครื่องหมายผู้ฝึกสอน