ร่วมบรรจุสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

14