ร่วมขบวนอัญเชิญพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

4

5

>>>ชมภาพ<<<