ปฏิบัติหน้าที่กองลูกเสือเกียรติยศประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการรับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง

9

>>>ชมภาพ<<<