ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันบุรฉัตร ประจำปี ๒๕๕๙

(วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)

ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสรณ์ สุสานหลวง วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

12345

ลูกเสือที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่

  • เด็กชายสิรภพ ตรุณจันทร์  ม.๓/๙
  • เด็กชายธนธรณ์ แสนเถิน  ม.๒/๒
  • เด็กชายภัทรพงษ์ ทองสุข  ม.๑/๔
  • เด็กชายราช ทาปา  ม.๑/๔
  • เด็กชายสิทธิพงศ์ คำผา  ม.๑/๔
  • เด็กชายกฤษฎา เทียนเรืองแสง  ม.๑/๔