โครงการฝึกอบรมลูกเสือผู้นำสันติภาพ ตามโครงการ Messengers of Peace

ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

img_7212

รายชื่อลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม

  • เด็กชายจารุพัฒน์ ปาระสูตร  ม.๓/๒
  • เด็กชายฐิติวัฒน์ ฐิติกุลรัศมี  ม.๒/๒
  • เด็กชายธนธรณ์ แสนเถิน  ม.๒/๒
  • เด็กชายเวธน์วศิล พิรุณกาญจน์  ม.๒/๓
  • เด็กชายราช ทาปา  ม.๑/๔
  • เด็กชายสิทธิพงศ์ คำผา  ม.๑/๔
  • เด็กชายกฤษฎา เทียนเรืองแสง  ม.๑/๔
  • เด็กชายกาญจนพงศ์ มูลโค้ว  ม.๑/๕