โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร กรมสามัญศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

img_6784

รายชื่อลูกเสือที่เข้าร่วมอบรม

  • เด็กชายฐิติวัฒน์ ฐิติกุลรัศมี  ม.๒/๒
  • เด็กชายธนธรณ์ แสนเถิน  ม.๒/๒
  • เด็กชายศุภกฤต ไชยนอก  ม.๒/๓
  • เด็กชายเวธน์วศิล พิรุณกาญจน์  ม.๒/๓
  • เด็กชายจิรชัย แย้มสะอาด  ม.๑/๒
  • เด็กชายราช ทาปา  ม.๑/๔
  • เด็กชายสิทธิพงศ์ คำผา  ม.๑/๔
  • เด็กชายกฤษฎา เทียนเรืองแสง  ม.๑/๔