ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

13522968_1150983248255856_8843386868908381086_o

>>>รูปภาพ<<<

รายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือที่เข้ารับเกียรติบัตร

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 • นายศิริพงษ์ พูลเทียบรัตน์
 • นายสุกิจ ประเสริฐกลิ่น
 • นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี  มีช้าง
 • นายวุฒิชัย ตระการไทย
 • นายสุรศักดิ์ คำพุทธ
 • นางสาวรัสมี โทอุตทา
 • นางสุวิมล บุญเจิม
 • นายวันชัย แคล้วภัย
 • นายอธิวัฒน์ สนธิเมตตาพร

ลูกเสือ

 • เด็กชายจารุพัฒน์ ปาละสูตร                 ม.๓/๒
 • เด็กชายกันต์พจน์ วงศ์ปัทมชัย                ม.๓/๔
 • เด็กชายสิรภพ ตรุณจันทร์                 ม.๓/๙
 • เด็กชายฐิติวัฒน์ ฐิติกุลรัศมี                  ม.๒/๒
 • เด็กชายธนธรณ์ แสนเถิน                   ม.๒/๒
 • เด็กชายวิวรรธน์ เกษรเพชร                 ม.๒/๓
 • เด็กชายเวธน์วศิล พิรุณกาญจน์              ม.๒/๓
 • เด็กชายศุภกฤต ไชยนอก                   ม.๒/๓
 • เด็กชายชนิสร อ่วมแย้ม                   ม.๒/๖