ปฏิบัติภารกิจการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการจราจรและการต้อนรับ

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขยายผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

โดยมีลูกเสือปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 • นายอนวัช จันทรศรี  ม.๔/๒
 • นายบุญญฤทธิ์ สินน้ำคำ  ม.๔/๓
 • นายจิรภัทร ดอกบัว  ม.๔/๓
 • นายศุภวิชญ์ เกษรเพชร  ม.๔/๓
 • นายนภดล พรีโตเรียส  ม.๔/๓
 • เด็กชายจารุพัฒน์ ปาละสูตร  ม.๓/๒
 • เด็กชายกันต์พจน์ วงศ์ปัทมชัย  ม.๓/๔
 • เด็กชายสิรภพ ตรุณจันทร์  ม.๓/๙
 • เด็กชายฐิติวัฒน์ ฐิติกุลรัศมี  ม.๒/๒
 • เด็กชายธนธรณ์ แสนเถิน  ม.๒/๒
 • เด็กชายวิวรรธน์ เกษรเพชร  ม.๒/๓
 • เด็กชายเวธน์วศิล พิรุณกาญจน์  ม.๒/๓
 • เด็กชายศุภกฤต ไชยนอก  ม.๒/๓