โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

  • 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมค่ายวิชาการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2559 ณ ค่ายฝึกหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากในบทเรียน ได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมเกมคณิตศาสตรื
กิจกรรมเกมคณิตศาสตรื
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน
Picture4
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ศึกษาพันธุ์เต่าทะเล
ศึกษาพันธุ์เต่าทะเล

Leave a Reply