Browse Author: career

กลุ่มสาระการงานอาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน

กลุ่มสาระการงานอาชีพได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน

นายวันชัย แคล้วภัย ไดัรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน…

IMG_1115

IMG_5373