ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารก่อนเป็นโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ปีพ.ศ. ชื่อ -  สกุล            ตำแหน่ง            โรงเรียน
2470-2496 นายชอบ อุทัยเฉลิม   โรงเรียนอิทรศึกษา (อ.ศ)
2496-2497 นายประพัฒน์ วรรธนะสาร ครูใหญ่ โรงเรียนพญาไทศึกษา (พท.ศ.)
        โรงเรียสตรีพญาไท
2497-2500 นางประทุม วรรธนะสาร ครูใหญ่ โรงเรียสตรีพญาไท
        โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง
 2500 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ประธานอำนวยการคนแรก โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
        โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง
2497-2518 นายเพทาย อมาตยกุล อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพญาไทศึกษา
        โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
2500-2518 นางฉายศรี รตานนท์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ลำดับ  ปี พ.ศ.  ชื่อ -  สกุล มาจาก
1.  2518 - 2523 นายชาลี ถาวรานุรักษ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
2.  2523 - 2526 นายมนตรี ชุติเนตร โรงเรียนปทุมคงคา
3.  2526 - 2531 นายดุสิต พูนพอน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
4.  2531 - 2533 นางจันเพ็ญ เจริญผลารักษ์ โรงเรียนบางกะปิ
5.  2533 - 2536 นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล โรงเรียนสตรีวิทยา 2
6.  2536 - 2539 นายพงศักดิ์ รุ่งโรจน์พานิช กรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
7.  2539 - 2543 นายสมรัก แพทย์พันธุ์ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
8.  2543 - 2545 นางมยุรัตน์ สัตวัฒนานนท์ โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
9.  2545 - 2549 นายชเนศร์ นาคนิยม โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
10. 2549 - 2550 นายสุธน คุ้มสลุด โรงเรียนวัดราชาธิวาส
11. 2550 - 2558 นายณัฐกิจ บัวขม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม
12.  2558 - 2561 นายอารีย์ วีระเจริญ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระอุปถัมป์ฯ
13. 2561 - 2563 นางคนึงนาถ จันทวงษ์ โรงเรียนมักกะสันพิทยา
14. 2563 - ปัจจุบัน