วิสัยทัศน์ คำขวัญ คติพจน์

 

 

วิสัยทัศน์


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม
ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


คำขวัญโรงเรียน


ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้หน้าที่


คติพจน์โรงเรียน


ปัญฺญา โลกสมิํ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก